Бланки бухгалтерського обл ку зароб тно плати

бланки бухгалтерського обл ку зароб тно плати
Який метод стери- лiзацiї вiн застосував? A. Насиченою парою пiд тиском B. Тиндалiзацiя C. Сухим жаром D. Газами E. Струмом високої частоти 72. Провiзор вiдмовив хворому у приго- туваннi крапель для носа у зв’язку з не- сумiснiстю виписаних у пропису розчи- ну коларголу i димедролу. Якi змiни в балансi викличе дана господарська опе- рацiя? A. Збiльшення активу i пасиву B. Зменшення активу i пасиву C. Змiни тiльки в активi D. Змiни тiльки в пасивi E. — 70. У хворого, який тривалий час лiку- ється з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гiперглiкемiю. Вкажiть журнал, в якому буде зареєстровано цю опера- цiю: A. Лабораторний B. Фасувальний C. Товарний звiт D. Рецептурний E. Касовий 5. У хворого на IХС через 6 мiсяцiв лi- кування розвинулася толерантнiсть до нiтратiв пролонгованої дiї. Наявність негатив-ного значення чистого грошового потоку впродовж тривалого періоду само по собі є свідченням дефіцитності грошового пото-ку підприємства. Який вид маркетингу використовує фiрма у даному випадку? A. Протидiючий B. Конверсiйний C. Ремаркетинг D. Синхромаркетинг E. Стимулюючий 60. Лiкар прописав емульсiю оливкової олiї, до складу якої входить анестезин. Вхідний потік характе-ризується надходженням грошових коштів на підприємство за певний період часу, а вихідний — їх витрачанням у цьому пе-ріоді. За методикою визначення обсягу грошовий потік підприємства поділяють на валовий і чистий.


Який з наведених компо- нентiв вводять до складу порошкiв без попереднього подрiбнення? A. Вiсмуту нiтрат основний B. Кислота аскорбiнова C. Камфора D. Ксероформ E. Глюконат кальцiю 133. Для лiкування захворювань верх- нiх дихальних шляхiв використовують рослинну сировину, яка мiстить слизи. Залежно від того, наскільки обсяги вхідного і вихідного грошових потоків відповідають потребам у коштах для обслуго-вування діяльності підприємства, грошовий потік може характе-ризуватися як надлишковий, дефіцитний чи оптимальний. Зверніть увагу на посилання, яке стосується ст. 91 нового Закону. Зросла в них участь інвестиційної та фінансової діяльності. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства S0301114 — 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) S1201112 — 14 зв’язок. Який домiшок визначав провiзор- аналiтик? A. Речовини, що вiдновлюють B. Дiоксид вуглецю C. Нiтрати D. Сульфати E. Важкi метали 16. Таблетковий цех виробляє табле- тки з напресованим покриттям.

Відбувається спам-розсилка вірусних файлів з гіперпосиланням на веб-портал ДФС Шановні користувачі! Який за- сiб було обрано? A. Лiнкомiцин B. Бiцилiн-3 C. Бензилпенiцилiн D. Полiмiксин-М E. Ампiцилiн 129. Фармацевтичне пiдприємство виготовляє лiкарськi препарати з термолабiльними речовинами. Оберiть реактив, за до- помогою якого можна вiдкрити тiосульфат-iон: A. Кислота хлористоводнева B. Натрiю бромiд C. Калiю йодид D. Натрiю гiдроксид E. Магнiю сульфат 53. У контрольно-аналiтичнiй ла- бораторiї дослiджується лiкарська речовина.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.